Công ty thiết kế website chuyên nghiệp tại Hồ Chí Minh

công ty thiết kế website

Sao Vân - Áp dụng công nghệ thiết kế website chuẩn google

Bảng màu theo mã HEX

FFFEEEEEE999888777666555444333222111000FFCC00FF9900FF6600FF3300
99CC00AAAAAABBBBBBCCCCCCDDDDDDCC9900FFCC33FFCC66FF9966FF6633AA3300BB3300CC3300DD3300EE3300CC0033
CCFF00CCFF33333300666600999900CCCC00FFFF00CC9933CC6633330000660000990000CC0000FF0000FF3366FF0033
99FF00CCFF6699CC33666633999933CCCC33FFFF33996600993300663333993333CC3333FF3333CC3366FF6699FF0066
66FF0099FF6666CC33669900999966CCCC66FFFF66996633663300996666CC6666FF6666990033CC3399FF66CCFF0099
33FF0066FF3333990066CC0099FF33CCCC99FFFF99CC9966CC6600CC9999FF9999FF3399CC0066990066FF33CCFF00CC
00CC0033CC0033660066993399CC66CCFF99FFFFCCFFCC99FF9933FFCCCCFF99CCCC6699993366660033CC0099330033
33CC3366CC6600FF0033FF3366FF6699FF99CCFFCC CC99CC996699993399990099663366660066
00660033663300990033993366996699CC99 FFCCFFFF99FFFF66FFFF33FFFF00FFCC66CCCC33CC
00330000CC3300663333996666CC9999FFCCCCFFFF3399FF99CCFFCCCCFFCC99FF9966CC6633993300669900CCCC00CC
00FF3333FF6600993300CC6633FF9999FFFF99CCCC0066CC6699CC9999FF9999CC9933FF6600CC660099CC33FFCC00FF
00FF6666FF9933CC6600996666FFFF66CCCC6699990033663366996666FF6666CC6666993300999933CCCC66FF9900FF
00FF9966FFCC33CC9933FFFF33CCCC3399993366660066990033993333FF3333CC3333993333666633CC9966FF6600FF
00FFCC33FFCC00FFFF00CCCC0099990066660033333399CC3366CC0000FF0000CC0000990000660000336633FF3300FF
00AA9900BB9900CC9900CCFF0099FF0099CC33CCFF66CCFF6699FF3366FF0033CC0033FF0066FF3300AA3300BB3300CC

Bảng màu theo mã RGB

255,
255,
255
204,
204,
204
153,
153,
153
102,
102,
102
51,
51,
51
0,
0,
0
 
153,
204,
0
 255,
204,
0
204,
153,
0
255,
204,
51
255,
204,
102
255,
153,
0
255,
153,
102
255,
102,
51
255,
102,
0
204,
51,
0
255,
51,
0
 204,
0,
51
204,
255,
0
204,
255,
51
51,
51,
0
102,
102,
0
153,
153,
0
204,
204,
0
255,
255,
0
204,
153,
51
204,
102,
51
51,
0,
0
102,
0,
0
153,
0,
0
204,
0,
0
255,
0,
0
255,
51,
102
255,
0,
51
153,
255,
0
204,
255,
102
153,
204,
51
102,
102,
51
153,
153,
51
204,
204,
51
255,
255,
51
153,
102,
0
153,
51,
0
102,
51,
51
153,
51,
51
204,
51,
51
255,
51,
51
204,
51,
102
255,
102,
153
255,
0,
102
102,
255,
0
153,
255,
102
102,
204,
51
102,
153,
0
153,
153,
102
204,
204,
102
255,
255,
102
153,
102,
51
102,
51,
0
153,
102,
102
204,
102,
102
255,
102,
102
153,
0,
51
204,
51,
153
255,
102,
204
255,
0,
153
51,
255,
0
102,
255,
51
51,
153,
0
102,
204,
0
153,
255,
51
204,
204,
153
255,
255,
153
204,
153,
102
204,
102,
0
204,
153,
153
255,
153,
153
255,
51,
153
204,
0,
102
153,
0,
102
255,
51,
204
255,
0,
204
0,
204,
0
51,
204,
0
51,
102,
0
102,
153,
51
153,
204,
102
204,
255,
153
255,
255,
204
255,
204,
153
255,
153,
51
255,
204,
204
255,
153,
204
204,
102,
153
153,
51,
102
102,
0,
51
204,
0,
153
51,
0,
51
51,
204,
51
102,
204,
102
0,
255,
0
51,
255,
51
102,
255,
102
153,
255,
153
204,
255,
204
 204,
153,
204
153,
102,
153
153,
51,
153
153,
0,
153
102,
51,
102
102,
0,
102
0,
102,
0
51,
102,
51
0,
153,
0
51,
153,
51
102,
153,
102
153,
204,
153
 255,
204,
255
255,
153,
255
255,
102,
255
255,
51,
255
255,
0,
255
204,
102,
204
204,
51,
204
0,
51,
0
0,
204,
51
0,
102,
51
51,
153,
102
102,
204,
153
153,
255,
204
204,
255,
255
51,
153,
255
153,
204,
255
204,
204,
255
204,
153,
255
153,
102,
204
102,
51,
153
51,
0,
102
153,
0,
204
204,
0,
204
0,
255,
51
51,
255,
102
0,
153,
51
0,
204,
102
51,
255,
153
153,
255,
255
153,
204,
204
0,
102,
204
102,
153,
204
153,
153,
255
153,
153,
204
153,
51,
255
102,
0,
204
102,
0,
153
204,
51,
255
204,
0,
255
0,
255,
102
102,
255,
153
51,
204,
102
0,
153,
102
102,
255,
255
102,
204,
204
102,
153,
153
0,
51,
102
51,
102,
153
102,
102,
255
102,
102,
204
102,
102,
153
51,
0,
153
153,
51,
204
204,
102,
255
153,
0,
255
0,
255,
153
102,
255,
204
51,
204,
153
51,
255,
255
51,
204,
204
51,
153,
153
51,
102,
102
0,
102,
153
0,
51,
153
51,
51,
255
51,
51,
204
51,
51,
153
51,
51,
102
102,
51,
204
153,
102,
255
102,
0,
255
0,
255,
204
51,
255,
204
0,
255,
255
0,
204,
204
0,
153,
153
0,
102,
102
0,
51,
51
51,
153,
204
51,
102,
204
0,
0,
255
0,
0,
204
0,
0,
153
0,
0,
102
0,
0,
51
102,
51,
255
51,
0,
255
0,
204,
153
 0,
153,
255
0,
153,
204
0,
204,
255
51,
204,
255
102,
204,
255
102,
153,
255
51,
102,
255
0,
102,
255
0,
51,
255
0,
51,
204
 51,
0,
204

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty TNHH Công Nghệ Sao Vân ( Sao Van Design Technology)
Văn phòng 1: 360/6C Phạm Hữu Lầu, P.Phú Mỹ, Quận 7, HCM
Văn phòng 2: 90/65 Dương Cát Lợi, Kp4, Nhà Bè, HCM ( Chân cầu Phú Xuân)
Văn phòng 3
: 233B Phước Thiện, P.Long Bình, Q.9, TP.HCM
Điện thoại/Fax: - Hotline: 0987.466.200 -  (08)66.820.804 (Mr.Quân)
Email: saovandesign@gmail.com - info@saovan.com -  Website: www.saovan.com


Chi nhánh Biên Hòa
: 54/1 Khu phố 3,Phạm Văn Thuận, Tam Hiệp, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Hotline: 0937.277.897 - 0902.799.780
Email: giaiphapthuonghieupro@gmail.com

Chi nhánh Hà Nội
: Số 10/115 Tổ 25 Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội
Hotline: 0942.646.860 - 0983.486.972

Tin mới nhất

Thông tin liên hệ

  • info@saovan.com - saovandesign@gmail.com
  • 0987.466.200
  • (08)66.820.804 - 0987.466.200
  • 360/6C Phạm Hữu Lầu, P.Phú Mỹ, Quận 7, HCM